This Month We Celebrate

We want to change the image of sweet potatoes said Regis Umugiraneza

Our Newsletter

Subscribe our Newsletter and receive notifications of new posts by email.

NIYIGABA  Etienne

2017-07-04 17:09:00

Gutegura ifumbire y’imborera ku buryo bw’ikirundo

Gutegura ifumbire y’imborera ku buryo bw’ikirundo

Hari uburyo bubiri bwo gutegura ifumbire y’imborera: Umuhinzi ashobora guhitamo gukorera ifumbire y`ibyatsi mu byobo (ingarani) cyangwa se hejuru ku butaka (ikirundo), biterwa n’uko aho akorera hameze: iyo nta kibazo cy`amazi gihari ayikorera hejuru y’ubutaka naho iyo ari mu duce tutabamo amazi ayikorera mu byobo. Muri iyi nyandiko tugiye kuvuga ku gutegura ifumbire y’imborera ku buryo bw’ikirundo.

a) Ibikoresho:

1. Ibyatsi byumye

2. Ibyatsi bibisi

3. Amazi

4. Ifumbire yo mu kiraro cyangwa indi fumbire yaboze neza

5. Ubutaka bwo hejuru, buhingwa,

6. Ivu;

7. Uduti dutoya (amashami) cyangwa se amabuye mato;

Aho iyofumbire ikorerwa hakwiye kuba hari igicucu, ari hafi y`umurima izakoreshwamo kandi ari kure y`aho amatungo ashobora kuyangiza.

b) Uko ikorwa

 • Iyo umuhinzi yiyemeje gukorera ifumbire ye mu cyobo, acukura icyobo cya metero 1 y`ubujyakuzimu, m 2.4 z`uburebure na m 1.20 z`ubugari, naho mu buhagarike ikirundo gishobora kugira m 1.5. Naho iyo atari buyikorere mu cyobo ashobora guhita atangirira ku ntambwe ikurikira.
 • Kurambika amabuye hasi cyangwa se twa dushami tw`ibiti kugira ngo ibyatsi bikoreshwa bidafata hasi umwuka ntiwinjire neza;
 • Kurambikaho ibyatsi byumye;
 • Gusukaho amazi;
 • Kunyanyagizaho ifumbire y`imborera (yo mukiraro);
 • Gushyiraho ibyatsi bibisi , wenda bingana na ½ cy`ibyumye;
 • Kunyanyagizaho ivu;
 • Kongeraho ibisigazwa byo mu gikoni niba bihari;
 • Gushyiraho ubutaka;
 • Kongera gushyiraho ibyatsi byumye;
 • Gusukaho amazi;
 • Ifumbire
 • Ibyatsi bibisi;
 • Ivu;
 • Ubutaka;
 • Ugakomeza…

Ni byiza ko umuhinzi akoresha ibyatsi bike bike kugira ngo bizabashe kubora neza.

 • Iyo ikirundo kimaze kuzura neza gifite nka metero 1.5 umuhinzi ashingamo ku buryo buberamye igiti cyumye kugeza hasi ku ndiba y`ikirundo. Akamaro k`icyo giti ni ukuba igipimo cy`ubushyuhe cy`icyo kirundo.

Umuhinzi akomeza gukurikirana ifumbire ye arebera kuri icyo gipimo cy`ubushyuhe. Aho agishinguye siho yongera kugishinga. Iyo mbonerahamwe yerakana uko akurikirana ikirundo n`ibyemezo afata akurikije uko agisanze:

Icyo igipimo cyerekanye

Icyo bisobanura Icyemezo gifatwa
Igiti kiratose    
Igiti kirakonje Ni bibi cyane:Ibyatisi ntibiratangira kubora

Gusenya ikirundo ugakora ikindi noneho ukongera uburebure bwacyo ndetse n’ingano y’ifumbire

 

Igiti kirashyushye: 65-75oC Ni byiza  

Kirashyushye cyane ,Kirumutse kandi kiriho ibintu by’umweru

NI bibi: Uduhumyo twitwa “ Fire fung”tuba turi kurya Azoti

Gusukamo amazi (litiro 20 kuri m3)

Buri byumweru bitatu umuhinzi ahindura ifumbire ye agamije ibintu bibiri bikurikira:

- Kuvangavanga ibyakoreshejwe byose (Ibyatsi byumye, ibibisi, ivu, ifumbire, itaka, n`ibindi)

- Gutuma hinjiramo umwuka.

Ibintu bishobora kwangiza ifumbire ni izuba (kumagara cyangwa kuguruka) n`imvura (ishobora kuyoronga). Nyuma y`iminsi 63 ifumbire iba imaze kubora neza ku buryo ishobora gukoreshwa cyangwa se ikabikwa. Ifumbire iba itunganye neza igihe utabasha kumenya cyangwa se gutandukanya ibiyigize. Ingano y`ifumbire iboneka iterwa n`uko ibyatsi byakoreshejwe bishanguka (bibora), ariko muri rusange iba ingana na 1/3 cy`ibyakoreshejwe.

Iyi nyandiko yakuwe mu gitabo cyitwa “Duhinge Kijyambere , agatabo ka 2” ko muri Kamena 2012, cya Minisiteri y’Ubuhinzi n’Ubworozi

Yanditswe na NIYIGABA Etienne (eniyigaba@yeanrwanda.org)

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!