Fridolin Niyonsaba

2016-08-23 04:29:09

Ibigori: Uburyo bwo kubihinga kijyambere n'ifumbire z'ikoreshwa

 

Ibigori: Uburyo bwo kubihinga kijyambere n’ifumbire z’ikoreshwa

Ikigori ni ikinyampeke gihingwa  hafi ya hose mu Rwanda , mu butaka bufumbiye, burebure buhitisha amazi kandi bworoshye , haba i musozi cyangwa mu bishanga . Umurima uhingwamo ibigori ugomba kuba udaherukamo ibigori cyangwa ikindi kinyampeke nibura mu gihe cy’igihembwe kimwe. Ibigori bikurikira ibinyamisongwe cyangwa ibinyabijumba

Gutegura umurima

Mbere yo guhinga ibigori, ni ngombwa kurwanya isuri mu murima icukura imirwanyasuri utera ibyatsi kuri iyo mirwanyasuri  cyangwa ibiti bitangiza imyaka, cyangwa hagakorwa amaterasi y’indinganire aho akenewe. Hakurikiraho kurima bwa mbere, gukuramo ibyatsi bidakenewe nk’urwiri, no gutabira ugiye gutera imbuto.

Watera izihe mbuto, ku ruhe rugero?

Ni byiza gukoresha imbuto z’indobanure kugirango ubone umusaruro mwiza. Mu Rwanda, izo mbuto ziboneka mu kigo cy’igihugu gishinzwe guteza imbere Ubuhinzi n’ubworozi(RAB), mu Makoperative no ku bikorera ku giti cyabo bafite uburenganzira bwo gutubura no gucuruza imbuto nziza. Amoko yamamazwa ni aya akurikira . Mu misozi migufi n’iciriritse: Kigega(ZM 607), Pool 32. Mu misozi miremire hera Tamira(Pool 9), hari n’imbuto bita “Hybrid” zihingwa igihembwe kimwe gusa , nka WH505, PAN 691, SC 525 na SC 513. Haterwa hagati y’ibiro 20 na 25 z’imbuto kuri Hegitari (Ha), ni ukuvuga intambwe ijana mu mpande zose.

Ku murima muto wa Ari 10 , ni ukuvuga intambwe 100 ku ntambwe 10 , cyangwa se intambwe 50 kuri 20, haterwa hagati y’ibiro 2 na 2.5 by’imbuto. Ibigori biterwa ku mirongo itandukanyijwe na cm 70, naho hagati y’ikigori n’ikindi  ugasigamo cm 30 hagaterwa intete 2 mu mwobo. Nyuma y’ibyumweru bibiri uteye , ugenzura niba byose byarameze, ukagenda usimbura ibitarameze .

Igihe cyo gutera

Ibihe byo gutera biterwa n’uturere : Mu misozi migufi batera mu minsi 15 ya mbere ya Nzeli cyangwa mu minsi 15 ya mbere ya Gashyantare . Mu gishanga batera muri: Nzeli na Werurwe, naho mu misozi miremire batera mu mezi y’Ukuboza na Mata

Ingano y’ifumbire ikoreshwa

Mu murima wa hegitari (Ha) ushyiramo toni 10 z’ifumbire y’imborera iboze neza mbere yo gutera . Uyinyanyagiza mu murima ugahita uyitaba , warangiza ugaca imirongo n’imyobo uteramo. Wongeramo ibiro 100 bya DAP mu gihe cy’itera. Uyora ifumbire mu gipfunsi ukagenda uyishyira ku buryo bumwe mu twobo. Utwobo tuba dufite ubujyakuzimu bwa cm 6.

Ifumbire iri mu gipfunsi uyishyira mu twobo 6 kugeza ku 8 . Ushobora no gukoresha agafuniko ka byeri cyangwa fanta gacagase mu kobo kamwe . Iyo umaze gushyiramo ifumbire , uhita urenzaho agataka , maze ukabona  gushyiramo  imbuto, warangiza nay o ukayitwikiriza.

Nyuma y’ibyumweru 6 cyangwa 7 uteye , ibigori bimaze kugira amababi byibura  atatu, wongeramo ifumbire ya Uree ingana n’ibiro 50 kg kuri Hegitari mu gihe  cyo kubagara. Uca agaferege gato ku murongo ugororotse uteganye n’uteyeho ibigori kuri cm 20 uvuye ku bigori , kugenda ushyiramo ifumbire ku buryo bumwe. Mu buryo bworoshye , ushobora gukoresha agafuniko k’icupa rya byeri cyangwa Fanta . Iyo ako gafuniko kuzuye ifumbire ya Uree, uyitera mu ntera ya metero.

    o
  1. Mbere yo gutera ifumbire mu bigori , ndabanza nkabagara.
  2. o
  3. Nkurikizaho guca agaferege gato ko guteramo ifumbire kuri cm 20 mvuye ku murongo w’ibigori
  4. o
  5. Ndatera ifumbire ku buryo bumwe
  6. o
  7. Ifumbire nyirenzaho

Indi mirimo y’ingenzi ikorerwa ibigori

Uretse gufumbira , ni byiza  kurwanya ibyatsi bibi mu murima , ubagara, umenera, usukira cyangwa ibyonnyi n’indwara, kugira ngo bitagabanura umusaruro wari utegereje . Iyo ubonye nkongwa mu murima w’ibigori, uyirwanya utera umuti wa Sumitiyo (Sumithion). Uvanga mililitio (ml) 10 mu mazi angina na litiro 10 ukawutera ahangana na m10 kuri m 10.

Wabona umusaruro ungana ute kandi ryari ?

Ibigori byerera iminsi 75 kugeza kuri 180 bitewe n’ubwoko bw’imbuto yahinzwe n’akarere. Mu turere dushyuha, ibigori byera vuba kurusha udukonja . Umusaruro na wo uterwa n’imbuto , ariko iyo wateye imbuto nziza kandi ugakurikiza amabwiriza ajyanye no guhinga ubona umusaruro wa toni 6 kuri hegitari.

Iyi mfashanyigisho tuyikesha Minisiteri y’Ubuhinzi n’Ubworozi

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!