Niyigaba Etienne

2016-05-14 16:54:23

Gusasira ibihingwa, uko bikorwa n'impamvu ukwiye kubikora

Gusasira ni uburyo byo gutwikira ubutaka buhinze cyangwa buhingwa ukoresheje ibintu binyuranye harimo ibibabi by’ibiti, ibyatsi, ibisigazwa by’ibyasaruwe n’ibindi. Isaso yongera imikorere y’ibinyabuzima biba mu butaka nk’iminyorogoto. Isaso kandi ituma ubutaka bumera neza kuburyo bugira imiterere myiza ituma imvura yinjira neza mu butaka, bikanagabanya amazi atemba mu murima. Iyo isaso itangiye kubora byongera ifumbire y’imborera iri mu butaka. Imborera kandi niyo ituma ubutaka bugira ya miterere myiza ituma igihingwa kibona ibigitunga mu butaka. Gusasira rero ni ingenza mu guhinga kuko binagira uruhare runini mukurwanya isuri.

Mu bice bimwe by’isi hari aho bakoresha isaso ikoze mu mashashi yabugenewe atangiza ikirere cyangwa bagakoresha amabuye ariko aha tugiye kubagezaho gusasira ukoresheje ibyatsi n’ibindi bisigazwa by’ibyasaruwe bibora.

Ni iyihe mpamvu dusasira?

 • Kugirango turinde ubutaka isuri itewe n’amazi cyangwa n’umuyaga ni ukuvuga ko iyo wasasiye ubutaka bwawe buguma hamwe .
 • Kongera uburyo amazi y’imvura yinjira mu butaka ; nta bidendezi bigaragara mu murima kuko ubutaka bwinjirwa n’amazi neza .
 • Gutuma ubutaka bugumana ubuhehere kandi bikagabanya amazi asubira mu kirere bitewe n’ubushyuhe; ntago ubutaka bwumagana vuba no mu gihe cy’impeshyi bushobora gukomeza kuba buhehereye .
 • Kugaburira no kwita ku binyabuzima biba mu butaka ; isaso dusasiza ni ibiryo ku binyabuzima biba mu butaka ituma bigira aho kuba habibereye kugirango bikore akazi kabyo mu butaka.
 • Kugabanya ibyatsi bimera bidakenewe mu murima; iyo wakoresheje isaso ihagije mu murima ibyatsi bidakenewe mu murima ntago bibona uko bimera bityo ntibibe bicyanjije imyaka wateye.
 • Gutanga intungagihingwa n’imyunyungugu ku gihingwa; iyo isaso iri kubora itanga mu butaka ibyari biyigize bikaba ibiryo ku gihingwa bigatuma ubutaka bugira intungagihingwa n’imyunyungugu bihangije.
 • Isaso yongera imborera mu butaka

Guhitamo isaso

Ubwoko bw’isaso wakoresheje bugira akamaro kanini mu buryo iyo saso izagirira akamaro ibihingwa ndetse n’ubutaka. Isaso ibora vuba izarinda ubutaka mu gihe gito ariko izatanga intungagihingwa nyinshi mu butaka igihe izaba irimo kubora. Isaso itabora vuba izatwikira ubutaka bwawe mu gihe kinini ariko izabora bigoranye kandi itange intungagihingwa nke mu butaka mu gihe iri kubora. Ushaka kongera uburyo bwo kubora kw’isaso yawe unyanyagiza amase y’inka, ifumbire ivuye mu kiraro cy’ingurube itarimo ibyatsi n’indi myanda y’amatungo hejuru y’isaso ibi kandi byongera ingano ya Nitrogen iri mu butaka.

Iyo ubutaka bwawe ubufite ikibazo cy’isuri iri hejuru, isaso itabora vuba ni igisubizo ku kurinda ubutaka bwawe ugereranije n’isaso ibora vuba .

Isaso ivahe ?

 • Ibyatsi byameze mu murima bidakenewe
 • Ibisigazwa by’ibihingwa yasaruwe
 • Ibyatsi wakuye ahandi hantu
 • Ibisigazwa byo mu buhinzi cyangwa mu nganda zitunganya umusaruro w’ubuhinzi

Inama mugusasira ibihingwa byawe.

Nubwo gusasira bifite ibyiza byinshi bishobora no kugira ingaruka mbi rimwe na rimwe

 • Hari ibinyabuzima bishobora kuza mu murima wawe kubera isaso nyinshi wakoresheje aha twavuga nk’imiswa , inshishi n’ibimonyo.
 • Hari indwara zishobora guhererekanywa bitewe n’isaso yakoreshewje yaturutse ku bihingwa birwaye . Iyo ibihingwa byarwaye indwara yandura cyangwa ishobora gukwirakwizwa nicyo gihingwa ntago iyo saso uba ukiyikoresheje . Aha ariko gusimburanya ibihingwa nibyo bituma izi ndwara zidakwirakwizwa cyane kuko udukoko dutera indwara dushobora kuba twaba mu gihingwa runaka ariko ntidushobore kuba mu kindi gihingwa usimbuje icyo wari wahinze.
 • Iyo isaso yakoreshejwe ifite Nitrogen nyinshi ibinyabuzima biba mu butaka bishobora gukoresha Nitrogen isanzwe mu butaka kugirango bitume habaho kubora kw’isaso , icyo gihe igihingwa wateye gishobora kubura igihe gito Nitrogen gikoresha mu gukura .
 • Isaso kandi ikibazo gikomeye nuko kuyibina nabyo bitoroshye , bisaba rimwe na rimwe amafaranga n’abakozi benshi bishobora gutuma igiciro cyo guhinga kiba kinini cyane .

Uko basasira

Bibaye ibishoboka ugomba gusasira mbere y’uko igihe cyo kugwa kw’imvura kigera kugirango ubutaka butazangizwa n’imvura .

Iyo isaso ishyizweho mbere yo gutera, ugomba gukora kuburyo ibihingwa kizabasha gushora imizi ikagera mu butaka. Ushobora kandi gusasira nyuma yo guhinga cyangwa kubagara mugihe ibihingwa byawe bisanzwe bihinze. Ugomba gushyira isaso uyizengurutsa ku gihingwa cyane cyane ku bihingwa bizana uruti cyangwa ugasasira umurima wose .

Byateguwe na NIYIGABA Etienne

Hifashishijwe imfashanyigisho za FAO

teca.fao.org

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!