Niyigaba Etienne

2020-01-23 21:15:00

Uko inzuki zivanwa mu muzinga wa gakondo zishyirwa mu muzinga wa kijyambere

Uko inzuki zivanwa mu muzinga wa gakondo zishyirwa mu muzinga wa kijyambere

Iby’ibanze ugomba kuba ufite

1. Ifumbero ( igikoresho gikoreshwa mugufuhera inzuki mugihe uhakura).

2. Umuzinga wa kijyambere ( langstroth, kenyane) biterwa n’uwo ufite ugiye gukoresha.

3. Waramaze gutegura neza ahazakorerwa ubworozi.

4. Ufite imyambaro ikoreshwa mu bworozi. Urugero: bote, ga zigenewe gukoreshwa mu bworozi, head cover, n’ibindi byose bicyenerwa kugirango inzuki zitakurya.

Twakomeje tujya ku muzinga, reba neza niba koko inzuki mu muzinga wa gakondo zirimo, usanze zirimo , fata ifumbero yawe ufuhere umwotsi ku nzuki ziri kuwa gakondo kugirango zibe zimere nkizitaye ubwenge, zirajya m’uruhande rumwe ariko ibyo byose ubinyuza m’umuryango (umunwa w’umuzinga, aho inzuki zinjirira),

Sakambura uwa gakondo uwuvaneho umwanda bitaza gutuma u Rwiru rwihisha muri uwo mwanda. Tangira uhakure, niba inzuki zagiye m’uruhande rumwe kandi niba urikubonamo ubuki, cyangwa ibinyagu ;  bitereke mu kintu kindi niba wamaze kubikuramo.

Icyitonderwa: Uko uhakura usatira impuzo inzuki nazo niko zigenda zihunga umwotsi zibumbira  mu mpuzo

Kugirango wirinde ko inzuki zigwa hasi, fata umuzinga utarimo inzuki ( empty) wakijyambere uwushyire hasi, kugirango nizigwa zijye zigwamo.

Icyitonderwa: Kuramo amakaderi, urayasubizamo nyuma.

Umaze guhakura ubuki, ibinyagu, kunkumurira muri wawundi upfunduye inzuki, ariko witondere urwiru. Niba rwagiyemo muri wawundi wa kijyambere.

Icyitonderwa: akuma gatangira urwiru ugashyiramo mbere mu maso ya wawundi wa kijyambere

Pfundikira niba wamaze gukunkumurira muri wawundi wa kijyambere , nihashira akanya ukabona mumaso y’umuzinga hari nzuki zinjira izindi ziri gukubita amababa ariko zitaguruka menyako urwiru rwagezemo.

Inzuki Izisigaye muri wa wundi wa gakondo zisuke hasi iruhande rwa wawundi wa kijyambere. Kugirango zinjiremo neza zikuruwe naya pheromone y'urwiru. Cyane cyane ibyana biba bitaramenya kuguruka.

Umuzinga wa gakondo wusubize aho waturetse vuba kugirango inzuki zagiye guhova zitabura aho zinjira, aho kugirango zinjire muwundi byegeranye, ariko ukibuka ko mugihe ugiye kuzicuranura n’ imizinga byegeranye nayo uyi fuheraho umwotsi.

Reka inzuki wasutse hasi zinjire muri uwo wa kijyambere noneho nawo uwuterure witonze wambaye imyambaro yabugenewe uwujyane aho wateguye kororera hari indabyo cyangwa hafi yaho zahova.

Noneho ya ma kaderi uyasubizamo mugihe urikubona ko inzuki zamaze gutuza muri wa wundi wa kijyambere

Gusa biba byiza iyo uwo wa kijyambere uwujyanye nimugoroba, wabanje kuwurekera iruhande rwuwacuranuwe, ibi impamvu bikorwa aya masaha nuko inzuki ziba zavuye guhova zose ziba zagarutse ikindi ziba zituje kuburyo zitagucika. Ikindi funga amaso yu wa kijyambere mugihe uri kuwutwara uwuvana aho uwa gakondo waruri uwujyana ahateguwe.

Ibibazo bishobora kubamo

Harigihe umuzinga wa gakondo uba wuzuyemo inzuki nyinshi kuburyo bigoye kubona urwiru, bikugora ubibwirwa nuko ushyiramo inzuki zirigusohoka, niba ubibonye fata wawundi wagakondo ukunkumurire hasi n’ubundi, wakomeza kurubura ukawucurika ukubita hasi (ushinze). Nukomeza kurubura shakira mumahango y’umuzinga wagakondo.

Igihe cyose umuntu afata inzuki, ibinyagu bifite ibyana byiza umuntu ashobora kubiha umuzinga wakijyambere, noneho inzuki washyizemo zigahita zibikoresha babyita “kwatira”

Icyitonderwa: Niba wamaze gushyira inzuki neza mu muzinga wa kijyambere ziteho uzihe byose bisabwa nawe bizaguha umusaruro mwiza.

-----------

Icyitonderwa: Ibikubiye muri iyi nyandiko ni ibitekerezo by’uwayanditse. Ntago bihagarariye cyangwa ari ibya YEAN.

Inyandiko yateguwe na Twahirwa Leonard 

Twahirwa Leonard ni umuvumvu wabigize umwuga wize ubuzima bw’amatungo (animal health) mu mashuli yisumbuye, naho muri kaminuza akurikira ibijyanye no kwita k’urusobe rw’ibinyabuzima (wildlife management), akaba yaranagize amahugurwa atandukanye ku bworozi bwa kinyamwuga bw’inzuki. Akorera ubuvumvu mu turere twa Nyamagabe na Rusizi.

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!