Niyigaba Etienne

2020-03-18 23:40:00

Intambwe icumi (10) watera nk’umuntu ushaka kwinjira mu bworozi bw'inzuki

Intambwe icumi (10) watera nk’umuntu ushaka kwinjira mu bworozi bw'inzuki.

1. Intambwe ya mbere ni ukuba m’ umuryango w’aborozi b’inzuki mu gace utuyemo. Kuko musangira amakuru y’uko ubworozi bw’inzuki buhagaze ,uko bukorwa ukanabaherekeza mu kazi kose kajyanye n’ubworozi.

2. Niba utamenyereye gukora mu nzuki birashoboka ko wakwiga ibyerekeranye nazo hamwe nabaho basanzwe bazoroye

3. Nanone ushobora kurumwa n’inzuki mbere yuko wowe ubwawe utangira ubworozi bwazo, umworozi agomba kumvikana nazo kuko uba ungomba kuba inshuti n’inzuki.

4. Igihe wabaye umunyamuryango w’aborozi b'inzuki bo mugace utuyemo, mukagirana umubano. ibitekerezo by’uko borora bizagenda byiyongera. Ibibazobi bizakurikira nyuma yo kumenya uko ubworozi bukorwa:

-ni inde tuzakorana?

-ni ibihe bikoresho nzakoresha?

-ni he nzagurisha ibikomoka ku nzuki?

5. Niba utangiye umushinga w'inzuki ugomba kwishimira gukorana n’umuntu umwe cyangwa babiri  muri ako gace ugiye kororeramo, uhitemo aborozi babifitiye ubushobozi (ubumenyi) kandi bumvikana. Aho nawe ingufu zawe ziziyongera. Korora inzuki ubwawe no kwifashisha uburyo butandukanye n’uburi aho utuye n'intambwe zizaguteza imbere.

6. Nibura tangirana ubwa mbere n’imizinga ibiri gusa. Ibi bizaguha icyigereranyo cy’uko wakongera imizinga bitewe n’imbaraga washyize muri yayindi ibiri bigutere imbaraga n’ishyaka bitewe n'inyungu wavanye muri ya yindi ibiri watangiranye.

7. Mugutegura shyiraho intego z'ukuri.

Icyitonderwa: Umushinga muto ugerwaho kuko umushinga muto biroroha kuwusobanura no kuwushyira mu bikorwa kuruta umushinga munini.

8. Ugutsinda kw’igitekerezo no kwemerwa mu ruhando rw’abandi borozi bishobora guterwa n’uburyo usobanura umushingwa wawe. IGa gusobanura ibyo ukora ku rugero ruhagije. 

9. Ibikoresho ukoresha biterwa n’imiterere yahantu uri: Ugomba guhitamo ibikoresho bitewe n’ahantu uri, n'abatekenisiye bahari, bakagufasha guhitamo ubwoko bw'imizinga n'ibikoresho wakoresha utangira ubworozi.

10.Kumenya abantu bakora ibikoresho byifashishwa mubworozi bw'inzuki kugirango bijye biguha icyizere cy’uwo muzajya mukorana n’ubuzirangenge bwabyo.

Icyitonderwa: Ibikubiye muri iyi nyandiko ni ibitekerezo by’uwayanditse. Ntago bihagarariye cyangwa ari ibya YEAN

Inyandiko yanditswe na Twahirwa Leonard 

Twahirwa Leonard ni umuvumvu wabigize umwuga wize ubuzima bw’amatungo (animal health) mu mashuli yisumbuye, naho muri kaminuza akurikira ibijyanye no kwita k’urusobe rw’ibinyabuzima (wildlife management), akaba yaranagize amahugurwa atandukanye ku bworozi bwa kinyamwuga bw’inzuki. Akorera ubuvumvu mu turere twa Nyamagabe na Rusizi.

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!